Официални правила Кампанията на Ouzo Mini

1. Организатори

1.1. Кампанията се организира и провежда от „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление Бизнес Парк София, сграда 12А, ет.3, София 1766, с ЕИК 130102019, представлявано от Предраг Амзич, и „Диджимарк“ ЕООД, ЕИК 201954543, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Пере Тошев“ № 9, вх. А, ет. 1, ап. 3, като технически изпълнител, наричани по-нататък “Организатори”.

1.2. Организаторите си запазват правото да модифицират и/или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.

2. Общи правила

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят с и да спазват условията на официалните правила.

2.2. Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на Кампанията (24.07.2023 – 31.08.2023г. включително) на страницa www.ouzomini.bg

3. Период на Кампанията и територия на провеждане

3.1. Кампанията стартира в 07.00 часа на 24 юли 2023 г. и продължава до 31 август 2021 г., 00.00 часа включително.

3.2. В случай че Организаторите решат да съкратят или удължат срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично на www.ouzomini.bg

3.3. След приключване на Кампанията, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава.

3.4. Кампанията се организира и провежда на територията на търговски обекти в Република България и на уеб страница www.ouzomini.bg и наградите се доставят само на територията на Република България.

4. Правила за участие

4.1. В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Промоцията, с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящите правила.

4.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

5. Участие

5.1. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт.

5.2. Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.5, има право да участва.

5.3. С участието си в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организаторите за целите на Кампанията.

6. Механизъм на участие

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Кампанията, трябва да спечели поне една игра на морски шах в уебсайта на Кампанията www.ouzomini.bg

6.2. След спечелване на игра, потребителят трябва да заяви участие в Кампанията на www.ouzomini.bg, където следва да:

6.3. След регистрация, на екрана следва да се появи съобщение дали регистрацията е успешна, или не.

6.4. С успешната регистрация, всеки участник се включва в томбола за спечелване на 1 (една) от наградите в Кампанията.

6.5. Един потребител може да се регистрира / да участва неограничен брой пъти в Кампанията.

6.6. При всяка спечелена игра срещу “приятел”, регистрираният участник получава двойна регистрация, с това и двоен шанс да бъде изтеглен. При всяка спечелена игра срещу “компютъра”, регистрираният участник получава една регистрация.

7. Награди

7.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо 71 (седемдесет и една) награди

7.2. Един (1) брой пътуване за двама до гр. Митилини, о. Лесбос, Гърция.

*Транспортните и хотелски услуги са за сметка на Организаторите само в случаи, в който са организирани от тях. При желание, печелившите могат да се откажат от едната или от двете услуги, или да ги организират за своя сметка.

*Организаторите си запазват правото да сменят датите на отпътуването в случай че доставчиците по някаква причина нямат налични места; както и по друга важна причина. При възникване на обстоятество, в което участниците не могат да се възползват от наградата, то участниците са длъжни да го заявят в момент на настъпване на обстоятелството. В този случай Организаторите ще преминат към повторно теглене и избор на друг участник, който да я получи.

7.3. Двадесет (20) ваучера за вечеря за двама

*Ваучерът е на стойност 100 лв. Всички възникнали разходи над тази стойност са за сметка на заявилия ги.

Ваучерът е с валидност от 01.09.2023 до 30.11.2023г включително.

*Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност. При сметка по-малка от стойността на ваучера – разликата в сумата не се възстановява.

*Ваучерът може да се използва само веднъж от регистрирания и изтеглен участник.

*Ваучерът важи при предварителна резервация в избрания обект и предварителното уведомяване на обекта за използването на Ваучера.

* Ваучерът важи само и единствено за един от следните обекти:

7.4. Петдесет (50) броя дженга игри

7.5. Наградите не могат да бъдат разменяни срещу паричната им равностойност.

7.6. След доставка на наградите, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им от печелившите, нито за възможни технически повреди и/или недоволство, или друг тип оплаквания.

7.7. На основание чл. 13, ал. 1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 (сто) лева. Задължение на Организаторите е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от който да бъде видна стойността на наградата. Спечелилите Участници ще могат да ползват тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2023 г. Организаторите са задължени да посочат данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организаторите.

8. Теглене и получаване на наградите

8.1. Печелившите ще се теглят в реално време на случаен принцип чрез специализиран софтуеър, осигуряващ равен шанс за печалба на всички участници, регистрирали се в периода на Кампанията, до 00.00 часа на 31.08.2023 г.

8.2. Ще бъдат изтеглени 71 (седемдесет и един) участници и по 3 (три) резерви за всяка категория награди.

8.3. Имената на печелившите 71 (седемдесет и един) участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на Кампанията – www.ouzomini.bg – в срок до 7.09.2023 г.

8.4. Организаторите ще се свържат по телефон с всички 71 (седемдесет и един) печеливши в рамките на 5 (пет) работни дни след теглене на наградите на предоставените от тях телефони за връзка в регистрационната форма.

8.5 В случай че Организаторите не могат да се свържат с един или повече от печелившите поради несъответстващ или неотговарящ телефонен номер, този/тези печеливш/и се дисквалифицира/т и за победител се счита първият изтеглен резервен печеливш.

8.6. Наградите се получават чрез куриерска фирма в срок до 10 (десет) работни дни след обаждането до печелившия. В случай че на адреса, посочен от печелившия, няма никого, куриерът оставя бележка с посочени координати на най-близък офис на куриерската фирма, в който до петия ден от датата на оставеното съобщение, спечелилият участник може да си получи наградата по гореописания ред. Непотърсените до петия ден пратки се връщат от куриерската фирма на Организаторите на Промоцията.

8.7. При получаване на наградата, участникът следва да представи:

лична карта или друг документ за самоличност, с който да удостовери, че има навършени 18 години.

8.8. При получаване на награда на стойност над 100 (сто) лева, участникът следва да попълни и подпише приемо-предавателен протокол, в който да посочи данните си за три имена, ЕГН и адрес, с оглед изпълнение на данъчните и счетоводни задължения на Организаторите по ЗДДФЛ.

8.9. Участник, който не е потърсил наградата си в период от 30 (тридесет) дни след края на Промоцията и обявяването на печелившите на www.ouzomini.bg се счита, че се е отказал от получаването ѝ.

8.10. Участието в тази кампания включва съгласието, че имената на участника, ако той бъде победител, ще бъдат огласени публично, съгласно действащото законодателство.

8.11. Организаторите на кампанията не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

8.12. Разходите за доставка на наградите са за сметка на Организаторите.

9. Лични данни

9.1. Организаторите „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „Диджимарк” ЕООД, са администратори на лични данни съгласно Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

9.2. Лицата, желаещи да се включат като участници в Кампанията, предоставят своето изрично и свободно дадено съгласие предоставените от тях лични данни (име и фамилия, телефонен номер за връзка, e-mail, адрес за доставка) да бъдат събирани и обработвани от „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „Диджимарк” ЕООД на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от Общ регламент за защита на личните данни и за целите на регистрация за участие в Кампанията, комуникация във връзка с участието в Кампанията, разпространението на наградите и други обстоятелства, свързани с участието им. „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД и „Диджимарк” ЕООД могат да предават всички или част от личните данни на спечелилите участници на подизпълнители, включително на куриерска фирма, за целите на доставка на наградите и провеждане на Кампанията. Победители, спечелили награда на стойност над 100 (сто) лева, предоставят на Организатора своите три имена и ЕГН, необходими за изпълнение на задълженията му съгласно данъчното законодателство. Личните данни на победителите от Кампанията, които са спечелили предметна награда на стойност над 100 (сто) лева, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на Организатора съгласно данъчното законодателство.

9.3. Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Кампания. Организаторите информират участниците, че техните имена ще бъдат публикувани на уеб страницата на Кампанията за целите на оповестяване на резултатите от Кампанията.

9.4. Всеки Участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако спечелената награда е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.

9.5. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организаторите да изтрият или коригират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: Бизнес Парк София, сграда 12А, ет.3, София 1766, Перно Рикар България, при наличие на законовите предпоставки за упражняването на това право.

9.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране и право на възражение.

9.7. По отношение на Участник, който иска данните му да бъдат изтрити по време на Кампанията, Организаторите автоматично приемат, че участието му в Кампанията се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие в Кампанията.

9.8. Всички искания за упражняване на права на участниците следва да се отправят писмено до адрес: Бизнес Парк София, сграда 12А, ет.3, София 1766, Перно Рикар България или на имейл адрес: nkiskinov@vladimirov-kiskinov.eu

9.9. Организаторите съхраняват личните данни на Участниците в Кампанията за срок от 30 дни от края на Кампанията, а на спечелилите Участници – в срок до 5 години от края на Кампанията с оглед легитимните интереси на Организаторите във връзка с провеждането на кампанията и изпращането на наградите. След изтичането на посочените срокове Организаторите изтриват или анонимизират личните данни на Участниците без ненужно забавяне, освен ако не е налице друго основание за тяхната обработка.

9.10. Организаторите могат да изпращат на Участниците съобщения във връзка с тяхното участие в Кампанията, а в случай че са дали изрично съгласие за това – и имейли за други събития, промоционални съобщения и други. Съгласието за получаване на такива рекламни съобщения може да бъде оттеглено по всяко време. Участниците могат да се запознаят с политиката за поверителност и условията за защита на личните данни на „ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД тук: политика за поверителност.

10. Отговорност

10.1. Ако Организаторите установят, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в официалните правила, си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай че Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организаторите.

10.2. Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини, свързани с неизправност на уеб страницата (например: внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или сходни), дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на недобра интернет връзка при потребителите, или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в настоящите официални правила.

10.3. Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица. Организаторите не отговарят за качеството на наградата и/или настъпили вреди вследствие неправилна употреба.

10.4. Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционален период.

10.5. Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на провеждане на адреса на Организаторите. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с официалните правила, Организаторите няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в Кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.

10.6. В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

10.7. Организаторите на Кампанията не носят отговорност, ако награда не бъде доставена или бъде забавена поради причини, за които организаторите не отговарят.

11. Прекратяване преди срока на Кампанията

11.1. Кампанията може да бъде прекратена по-рано по решение на организаторите в случай, че важни причини налагат това. Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Ако кампанията бъде прекратена преди изтичане на срока, Организаторите ще уведомят участниците за прекратяването на Промоцията на уеб сайта www.ouzomini.bg

11.2 Организаторите си запазват правото на промяна на правилата. С включването си в промоцията участниците приемат и се ангажират да спазват настоящите Официални правила. Всеки участник в промоцията, който има въпрос към Организаторите, може да пише на е-mail: contact@inflow.bg. Организаторите ще отговорят до 24 часа през работни дни; при получен въпрос през почивен ден, отговор ще бъде изпратен в първия последващ работен ден.